מתחתנים? דברו איתנו 050-5678178

חבר מביא חבר 2017

תקנון למבצע "חבר מביא חבר" - זוגות easywed

פרסי שובר ללילה בצימר

 

1.     כללי

א. בין התאריכים 06.06.16 ל 31.5.18 תערוך איזי טו ווד בע"מ, ח.פ.513537555, מרח' יוסף יקותיאלי 4, ביתן 27 – נמל תל אביב, תל אביב, מבצע שיווקי של שירות ארגון החתונות של חברת easywed כאשר המבצע יערך כמפורט בתקנון זה.

מהות המבצע:

 

1. כל זוג שהתחתן דרך איזי טו ווד בע"מ והמליץ לחברת איזי טו ווד בע"מ על זוג חברים שלו ככאלו שהתארסו וטרם התחילו לארגן חתונה, יוכל לזכות בשובר הפרס המוצע, זאת במידה והזוג שהומלץ חתם על חוזה ארגון חתונה מלא עם איזי טו ווד בע"מ.


2. במבצע רשאי להשתתף כל לקוח עבר שהתחתן דרך איזי טו ווד בע"מ שהמליץ על זוג חברים מאורסים שטרם התחילו לארגן חתונה (להלן: הממליץ) ושהגיעו לחברת איזי טו ווד בע"מ לפגישה וסגרו דרכה את ארגון החתונה שלהם באופן מלא.


3. ארגון חתונה מלא מוגדר כסגירת מקום לחתונה ולפחות שני ספקי משנה נוספים.


4. יובהר כי באחריות הממליץ לוודא כי הזוגות המומלצים הנ"ל מוסרים את שמו בעת הגעתם לפגישה הראשונה במשרדי החברה. יובהר עוד כי האחריות המלאה על כך שהזוג המומלץ אכן מעביר את פרטי הממליץ לחברת איזי טו ווד בע"מ הינה על הממליץ.


5. חברת איזי טו ווד תתעד את פרטי הממליץ במערכותיה הפנימיות, לאחר שהזוג המומלץ ימסור את פרטי הממליץ, בעת הפגישה הראשונה עם מארגן החתונות באיזי טו ווד בע"מ.


6. יובהר כי לצורך מימוש ההטבה בידי הממליץ, על הזוג המומלץ לציין בעת הפגישה הראשונה בלבד עם מארגן החתונות באיזי טו ווד בע"מ את פרטי הממליץ. חברת איזי טו ווד בע"מ לא תקבל את פרטי הממליץ לטובת מימוש ההטבה בשום שלב מאוחר יותר מאשר הפגישה הראשונה.


7. הזכאות לתגמול בגין המבצע מותנית בחתימת חוזה ארגון חתונה מלא של הזוג המומלץ מול חברת איזי טו ווד בע"מ ובתנאי שחוזה זה נחתם בזמן תוקף המבצע.


8. יובהר כי במידה וישנם שני ממליצים לאותו זוג חברים מאורס, מי שיהיה זכאי להטבה הוא אותו אדם שהזוג המומלץ עדכן את חברת איזי טו ווד אודותיו ראשון במערכת.


9. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע וההגרלה, לרבות בעיתונים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.


10. למען הסר ספק יובהר, כי עורך המבצע יחויב אך ורק ע"פ האמור בתקנון זה, והוראותיו תגברנה על כל מצג ו/או הוראה אחרת כלשהי, בעל-פה או בכתב. 

 

 

מהות ההטבה:

1. במידה והזוג המומלץ, כאמור, סגר ארגון חתונה מלא דרך חברת איזי טו ווד בע"מ, בזמן תוקף המבצע, יהיה זכאי הממליץ ליהנות משובר הטבה, בתנאי כי הזוג הממליץ הוא מוגדר כ"זוג איזיווד":

הגדרות

1.1.      “זוג” – בני זוג המעודכנים במערכות המחשב של easywed כזוג שסגר חתונה בeasywed.

1.2       “חבר” – בני זוג אשר מצטרפים ל easywed כזוג כהגדרתו לעיל. חבר יכול להיות גם בן משפחה.

1.3    “הטבה” - שובר המקנה למקבל אותו זכות ליהנות מההטבה הניתנת על פי המצוין על גבי השובר.

 

2. שובר ההטבה הינו שובר ללילה בצימר "קסם השני" במושב רמות שברמת הגולן. השובר כולל ארוחת בוקר כפרית (השובר בצימר תקף לחודשים נובמבר 2016 עד מאי 2018 בלבד, לאמצע השבוע בלבד, לא כולל סופ"ש, חגים, מועדים וערבי חג).


3. ממליץ יכול לקבל יותר מהטבה אחת ובלבד שהמליץ בכל פעם על זוג חברים מאורס אחר, שטרם היה קיים במערכת חברת איזי טו ווד בע"מ עד לאותה נקודה.


4.  זמן פעילות המבצע: תוקף המבצע הינו החל מתאריך ה 01.07.16 ועד 15.3.18.


5. יש לציין כי כל שובר שלא ימומש עד סיום תוקפו בהתאם לתנאים שצוינו קודם לכן לא יכובד הן בחברת איזי טו ווד בע"מ והן אצל ספקיה הבאים עמה במגע לטובת המבצע המדובר.


6.  האדם הממליץ יחשב כזכאי לשובר ההטבה רק לאחר בדיקה וקבלת אישור בכתב ממחלקת השיווק ו/או התפעול של חברת איזי טו ווד בע"מ.


7. כמות ההטבות: עד גמר המלאי.


8.לא ניתן יהיה לקבל תחליף כלשהו לשובר בצורת תגמול כספי או בצורת הטבה אחרת.


סייגים למבצע:

• הנהלת איזי טו ווד בע"מ רשאית להפסיק את המבצע בכל שלב וללא הודעה מוקדמת.

• התקנון תקף לזוגות easywed שסגרו ארגון חתונה מלא דרך החברה וחתמו על החוזה ועל כל הנספחים והמסמכים הכלולים בו.

• המסמך הנ"ל ו/ או חלקים ממנו הן קניין איזי טו ווד בע"מ ואין להעתיקם בכל צורה שהיא ו/או לעשות בהם שימוש ללא רשות בכתב מהנהלת איזי טו ווד בע"מ , העוברים על הוראה זו צפויים לעונש על פי דין.

• למען הסר ספק, בסיס הנתונים של חשבון המייל telemeeting@easywed.co.il יהווה ראיה מכרעת בכל הקשור לקליטת פרטים במסגרת מבצע זה ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק  הפרטים שנקלטו במערכת כאמור.

• בכל מקרה שיוכח בביהמ"ש, כי רשלנות של עורך המבצע ו/או מי מעובדיו, ו/או מי מטעמו, ו/או של המפקח ו/או מי מעובדיו, מנעה מהצרכן מלהשתתף במבצע או לזכות בזכייה  כלשהי, יוגבל הפיצוי לו יהיה המשתתף זכאי לגובה ההוצאה הכספית הישירה אותה הוציא אותו משתתף בכדי להשתתף במבצע ובהגרלה ולא מעבר לכך.

• ניתן ליצור קשר לברורים ושאלות במייל office@easywed.co.il.

הגעתם עד פה ועוד לא דיברנו?
השאירו עכשיו את הפרטים ואנחנו נתאם לכם פגישה עם מומחה ארגון החתונות שלנו
סגירה
יאללה מתחילים
נגישות
הגדלת טקסט
ניגודיות גבוהה
ניגודיות הפוכה
פונט קריא
ניווט מקלדת
כיבוי ואיפוס מערכת
מערכת נגישות MAGMA