מתחתנים? דברו איתנו 050-5678178

תקנון חבר מביא חבר 2016

תקנון הגרלה למבצע "החתונה של החברים שלכם מטיסה אתכם לתאילנד"

 

1.     כללי

א.           בין התאריכים 1.11.15 ל 6.6.16 תערוך איזי טו ווד בע"מ, ח.פ.513537555, מרח' התערוכה 3 תל אביב, מבצע שיווק של שירות ארגון החתונות של חברת easywed כאשר המבצע יערך כמפורט בתקנון זה.

 

הוראות כלליות

2.הגדרות
למונחים הבאים בתקנון זה תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:

ב.           "החברה ו/או easywed " – חב' איזי טו ווד בע"מ, התערוכה 3 תל אביב.

ב.        "הוראות ההגרלה" - ההוראות המופיעות בתקנון זה לפי העניין.

ג.      "משתתף בהגרלה" - משתתף בהגרלה הוא העומד בתנאי ההשתתפות המנויים בסעיף 4 שלהלן. 

ד.      "הפרסום" – פרסומים שונים בפלטפורמות שונות באשר למבצע.  

ה.        "המבצע" – מבצע שיווק שירות ארגון החתונות של easywed שנערך בין  ה-1.11.15 ל 6.6.2016

ו.             "הפרס הראשון": קבלת שני כרטיסי טיסה לתאילנד.

ז.             "זוכה בפרס" - משתתף חוקי במבצע, כהגדרתו בסעיף 4 להלן,  ששמו עלה בהגרלה.

ח.           "ועדת ההגרלה" – ועדת ההגרלה הכוללת את נציג עורך ההגרלה ו/או נציג/ה/ עוזר/ת לעורך ההגרלה והמפקח על ההגרלה.

ט.           "עורך ההגרלה" – החברה, איזי טו ווד בע"מ, ונציגה, רו"ח עמית בלומנפלד ו/או עו"ד ורד בוסקילה ו/או מי מטעמם.

י.             "מוקד המבצע" - מוקד המבצע שבו ימצא התקנון ושאליו ניתן ליצור קשר לברורים ושאלות במייל nettam@easywed.co.il.

יא.         "המפקח" - המפקח על ההגרלה הינו רו"ח עמית בלומנפלד, שכתובתו במשרדי החברה.

יב.       "תקופת המבצע" - התקופה האמורה בסעיף 3 שלהלן.

 

3. תקופת המבצע

המבצע, אשר הפרסום הראשון עליו היה בפייסבוק ב 01.11.2015 יערך החל מיום 01.11.15  (משעה 16:00 ואילך) וכלה ביום 6.6.2016 (עד לשעה 11:00). 

 

4. התנאים להשתתפות בהגרלה ולזכייה בפרס:

א.         ההשתתפות בהגרלה מותרת לאזרחי מדינת ישראל ו/או מי שהינו תושב קבע ו/או תושב ארעי ו/או בעל אשרת עולה או תעודת עולה, כמשמעותם בחוק הכניסה לישראל התשי"ב - 1952, לרבות תושבי השטחים, ולרבות בעלי דרכון דיפלומטי ו/או בעלי דרכון שירות, כמשמעותם בצו הכניסה לישראל (פטור נציגי מדינות חוץ), התשמ"ח – 1988, ולאלה בלבד. 

 

ב.          כל משתתף יהיה רשאי להמליץ על זוגות העומדים להינשא ולמסור את פרטי הקשר שלו ושלהם (לצורך זה מילוי פרטיו של אחד מבני הזוג ייחשב כמילוי פרטים לכל דבר) ולהשתתף בהגרלה בהתאם למילוי תנאי ההגרלה. 

 

ג.           כל משתתף אשר ימליץ וימלא את פרטי הקשר שלו ושל זוגות העומדים להינשא , באחת מפלטפורמות פרסום המבצע, נכנס להגרלה – שני כרטיסי טיסה לתאילנד.

 

ד.          יובהר כי משתתף ממליץ יוכל להיכנס להגרלה רק במידה שהזוגות עליהם המליץ הגיעו לפגישה ראשונה, לפחות, במשרדי easywed. הפגישה הראשונה מותנית בתשלום. סכומי התשלום לפגישה ראשונה עשויים להשתנות מעת לעת והחברה שומרת לעצמה את הזכות לשנותם ללא התראה מוקדמת.     

 

ה.         יובהר כי על המשתתף הממליץ לוודא כי הזוגות המומלצים הנ"ל מוסרים את שמו בעת הגעתם לפגישה הראשונה במשרדי החברה.

 


                

5. ההגרלה

א.      ההגרלה תיערך ביום שני 6.6.16 בשעה 14:00 במשרדי איזי טו ווד בע"מ
בנוכחות ועדת ההגרלה והמפקח, ובה תתברר זהותו של הזוכה בפרס הראשון.

 

ב.      במועד ההגרלה, ייבחרו, לבד מהזוכה בפרס הראשון, חמישה זוכי "מילואים", שידורגו על-פי סדר קדימויות לצורך קבלת הפרס הראשון. במקרה בו ייפסל הזוכה בהגרלה בשל אי-עמידה בכללים המפורטים בתקנון זה, תעבור זכותו לבא אחריו ברשימת זוכי המילואים.

 

ג.        חלוקת הפרסים תתבצע כך שהפרס הראשון יחולק תחילה לזוכה בפרס הראשון, בהתאם ובכפוף לאמור בסעיף ב' לעיל.

 

ד.      מוקד המבצע ינסה ליצור קשר עם הזוכה בפרס, באמצעות התקשרות לפרטים שהותיר בטופס פרטי יצירת הקשר בעת הרישום להגרלה. ואולם, במידה ולא ייווצר עמו קשר תוך 36 שעות ממועד עריכת ההגרלה ו/או הזוכה אינו עומד בתנאי ההשתתפות בהגרלה כאמור בסעיף 4 לעיל, ייפסל הזוכה ולא תהיה לו זכות או טענה כלשהי כלפי עורך ההגרלה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם.

 

ה.      נפסל הזוכה בפרס הראשון כאמור בסעיף קטן זה יחולו ההוראות הבאות: במידה ומועמד לזכייה בפרס הראשון לא אותר ו/או נפסל ו/או בוטלה זכות השתתפותו בהגרלה, ינסה מוקד המבצע ליצור קשר עם הראשון ברשימת זוכי המילואים. הוראה זו תחול בהתאמה גם אם יפסל הזוכה והמשתתף השני וכן הלאה עד לקבלת זוכה אחר בפרס.

 

ה.        הפרס יימסר לזוכה במשרדי החברה במועד אשר לא יאוחר מאשר ה- 15.7.16   והזוכה לאחר שזוהה כדין מתחייב לשתף פעולה עם מחלקת יחסי הציבור של החברה.

 

ו.        הניסיונות ליצור קשר עם הזוכים שעלו בגורל יעשו בשעות בהן יפעלו משרדי החברה. מוקד המבצע ינסה ליצור קשר טלפוני עם הזוכה לא פחות משלוש פעמים. תוצאות ההגרלה יפורסמו בעמוד הפייסבוק של החברה ובאתר האינטרנט של החברה. הוראה זו תחול  בהתאמה גם אם יפסל הזוכה החלופי וכך הלאה עד לקבלת זוכה בפרס.

 

בסעיף זה, "יצירת קשר":

קיום שיחה בפועל עם הזוכה שעלה בגורל. עוזר עורך המבצע לא ישאיר לזוכה הודעה בדבר בחירתו כזוכה ולא יציג כל שאלה אלא לזוכה עצמו.

 

ז.       לאחר שייווצר קשר עם הזוכה, יזכה המשתתף בפרס על פי האמור בתקנון זה לעיל. הזוכה יקבל הודעה מיידית על זכייתו.  

 

ח.      מובהר בזאת, כי משתתף זכאי לזכות בפרס אחד בלבד בהגרלה / במבצע.

 

ט.      פרסום פרטי הזוכה בפרס הראשון כאמור הינו תנאי יסודי והכרחי לזכות לקבלת הפרס.

 

6.    פירוט הפרס

א.      הפרס לזוכה בהגרלה שתתקיים כאמור לעיל: שני כרטיסי טיסה לתאילנד

ב.      הפרס הנו קבוע ואינו ניתן להחלפה, כך גם אין אפשרות להמיר את הפרס בכל דרך שהיא.

ג.       הזכייה במבצע הנה אישית ולא ניתנת להחלפה ו/או להמרה בכסף או בשווה ערך ו/או              להעברה/הסבה לכל אדם אחר שאינו הזוכה.

ד.      הזוכה ישלם עבור מיסי זכייה, במידה ויהיו, לפי החוק.

ה.      יובהר כי כרטיסי הטיסה אינם כוללים שדרוגים, שינויים או ביטולים.

ו.        יובהר כי כרטיסי הטיסה הינם בתוקף לשימוש עד ה 15.6.17 (לפי הפירוט הבא: בשנת 2016 לא כולל אפריל, יולי, אוגוסט, אוקטובר. בשנת 2017 לא כולל אפריל). בנוסף, החברה אינה מתחייבת לעשות שימוש בשירותיה של חברת תעופה מסוימת ואינה מתחייבת על טיסה מסוימת.

  

7.  פיקוח
א.      ההגרלות תערכנה בפיקוח ובנוכחות המפקח שיהיה כאמור, רו"ח עמית בלומנפלד,  או מי שהוא מינה לצורך כך.

 

 

8. אחריות: 

א.         התקנון יימצא במשרדי עורך ההגרלה. ניתן לעיין בתקנון זה בחלק הרלבנטי למבצע בתיאום מראש.

 

ב.          עורך ההגרלה ו/או מי מעובדיו, ומי מטעמו,  כך גם המפקח ו/או מי מעובדיו, אינם אחראים ולא יהיו אחראים באופן כלשהו לפעילותה התקינה של שרתי אתר האינטרנט, על כל מרכיביהם ו/או לפעילותו התקינה של האתר ולא יישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר יגרמו למשתתף במבצע ובהגרלה בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.

 

ג.           במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, יהיה עורך ההגרלה רשאי עפ"י שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ובכפוף לאישור המפקח על ההגרלה, לבטל את ההגרלה, או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שימצא לנכון. כל פעולה כאמור תחשב כתוספת לתקנון המבצע וההגרלה ותחייב כל משתתף במבצע ובהגרלה.

 

ד.          למען הסר ספק, לאף צרכן ו/או משתתף כלשהו בהגרלה לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך ההגרלה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למי מהם עקב פעולות כאמור.

 

ה.         עורך המבצע שומר לעצמו את הזכות לשנות את זמני משחק המבצע ו/או אופי המשחק ו/או קושי המשחק ו/או כל שינוי אחר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.           

 

ו.        למען הסר ספק, בסיס הנתונים של חשבון המייל telemeeting@easywed.co.il יהווה ראיה מכרעת בכל הקשור לקליטת פרטים במסגרת מבצע זה ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק  הפרטים שנקלטו במערכת כאמור.

 

ז.       עורך ההגרלה ו/או מי מעובדיו, ומי מטעמו,  כך גם המפקח ו/או מי מעובדיו, לא יהיו אחראים באופן כלשהו לטיב הפרס כאמור, לאספקתו ולטיבו.

 

ח.      בכל מקרה שיוכח בביהמ"ש, כי רשלנות של עורך ההגרלה ו/או מי מעובדיו, ו/או מי מטעמו, ו/או של המפקח ו/או מי מעובדיו, מנעה מהצרכן מלהשתתף במבצע או לזכות בזכייה  כלשהי, יוגבל הפיצוי לו יהיה המשתתף זכאי לגובה ההוצאה הכספית הישירה אותה הוציא אותו משתתף בכדי להשתתף במבצע ובהגרלה ולא מעבר לכך.

 

9.  שונות

א.      כל האמור בלשון זכר מתכוון גם לנקבה.

 

ב.      עורך ההגרלה רשאי להודיע על שינוי מבנה, תוכן, נהלים, תאריכי הגרלה, פרס וזכייה, צורת החלוקה של הפרס ובלבד שיעשה זאת עד 7 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף, בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה.

 

ג.        תוצאות ההגרלה יפורסמו פעם אחת בעמוד הפייסבוק של החברה ובאתר החברה.

 

ד.      תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

 

ה.      אין אפשרות להמיר או לשנות את הפרס ואופן מסירתו בכל אופן שהוא.

  

ו.        בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע וההגרלה, לרבות בעיתונים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.

 

ז.       למען הסר ספק יובהר, כי עורך המבצע יחויב אך ורק ע"פ האמור בתקנון זה, והוראותיו תגברנה על כל מצג ו/או הוראה אחרת כלשהי, בעל-פה או בכתב.     

 

ח.      ההשתתפות בהגרלה אסורה על עורך ההגרלה ועובדיו, על המפקח על ההגרלה, עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהן ובני משפחותיהם. בסעיף זה, "בן משפחה": בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.

 

 

הגעתם עד פה ועוד לא דיברנו?
השאירו עכשיו את הפרטים ואנחנו נתאם לכם פגישה עם מומחה ארגון החתונות שלנו
סגירה
יאללה מתחילים
נגישות
הגדלת טקסט
ניגודיות גבוהה
ניגודיות הפוכה
פונט קריא
ניווט מקלדת
כיבוי ואיפוס מערכת
מערכת נגישות MAGMA