מתחתנים? דברו איתנו 072-2237496

תקנון מבצע פייסבוק

תקנון תחרות פייסבוק של easywed

 

חברת איזי טו ווד בע"מ (להלן: "החברה"), תערוך תחרות נושאת פרס בעמוד הפייסבוק שלה בכתובת:

https://www.facebook.com/easywed

ההשתתפות בתחרות כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה, ועל המשתתף לעמוד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה וכל משתתף ייחשב כמי שקרא והסכים לתנאיו של תקנון זה מעצם השתתפותו בתחרות.

התקנון נכתב בלשון זכר, אולם מתייחס לשני המינים כאחד, יחיד ורבים. 

 

התחרות

1.      התחרות תחל בתאריך 1/06/2015  ותסתיים בתאריך 09/06/2015 בשעה 20:00 בערב (להלן: "תקופת התחרות").

2.   בסיום תקופת התחרות תבחר החברה את הזוכה. מובהר מראש כי קביעת הזוכה בתחרות נתונה לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה והיא תהיה סופית ומוחלטת ובלתי ניתנת לערעור או השגה.

3.      מפקח התחרות רו"ח עמית בלומנפלד.

4.      סוגי הפרסים בתחרות ייקבעו ויפורסמו בעמוד החברה בפייסבוק ויהיו ניתנים לשינוי לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הודעה מראש.

המעוניינים להשתתף בתחרות יתבקשו לבצע את הפעולות הבאות: 1. נכנסים ללינק, גוללים לתחתית העמוד ומצביעים לנו בכפתור  CLICK HERE TO VOTE (בכל אחת משלושת הקטגוריות): http://bit.ly/1AFjoaT

2. משתפים את הפוסט על הקיר שלכם בצירוף טקסט קצר על החוויה הטובה שהייתה לכם עם easywed שמתחיל במילים: "ל easywed מגיע לזכות בתחרות של החתונות כי..."

3. כותבים בתגובות ששיתפתם את הפוסט עם טקסט קצר על החוויה הטובה שלכם איתנו וכמובן- שהצבעתם! 

1.      המשתתף שייבחר כזוכה יזכה בפרס – זוג כרטיסי טיסה לתאילנד למימוש בשנת 2015 ע"פ בחירת החברה.

2.      לא ניתן לזכות ביותר מפרס אחד בתחרות.

3.      הודעה בדבר זכייה בפרס תישלח לזוכה עד ה 19.6.15 באמצעות שליחת מסר במערכת ההודעות הפנימית של פייסבוק על פי הפרטים שנמסרו על ידי המשתתף במסגרת התחרות.

4.      לאחר וידוא פרטי המשתתף הזוכה, תודיע החברה לזוכה על אופן מסירת הפרס באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתתף/הזוכה.

5.      לשם קבלת הפרס, יידרש הזוכה לאמת את הפרטים שמסר בכל אופן שיידרש על ידי החברה (ע"י הצגת תעודה מזהה), וכן לחתום על מסמך המאשר את קבלת הפרס.

6.      חלוקת הפרסים הינה באחריות החברה, אולם החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לאיכותם ולטיבם של הפרסים ולכל תקלה, אבדן ו/או נזק שעשוי להיגרם למקבלי הפרסים או למי מטעמם.

7.      החברה תהא רשאית לפרסם את שמותיהם ותמונותיהם של המשתתפים שזכו בפרסים.

8.      התחרות אינה פתוחה לעובדי החברה.

9.      החברה תהיה רשאית לשלול זכיה מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה.

 

כללי -

1.      ההשתתפות בתחרות היא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם למי מהמשתתפים בתחרות בגין ו/או בקשר להשתתפותם בתחרות ו/או בגין השימוש באתרי התחרות.

2.      הזוג מסיר בזה כל אחריות שהיא מן החברה וכלפיה בכל הנוגע לטיב השרות, מועדו, זמני האספקה שלו, היקפו וכיוצא בזה, אשר יסופק על ידי מי מהספקים. כל הסכם אשר ייכרת בין הזוג ובין מי מהספקים לא יחייב את החברה אלא בכפוף למפורט בתקנון זה. הזוג שב ומבהיר כי ידוע לו שהחברה משמשת כמתווכת בלבד בין הזוג ומי מהספקים וכי אינה מעורבת או אחראית בכל דרך שהיא בעבודת הספקים.

3.      החברה אינה אחראית לפעילות התקינה של רשתות הטלפון ו/או האינטרנט, על כל רכיביהן ולא תישא באחריות כלשהי לניתוקים ו/או להפסקות ו/או להפרעות ו/או לכשל טכני ו/או לכל נזק ו/או ההוצאה ו/או הפסד וכד´ אשר ייגרמו למשתתף, במישרין או בעקיפין, בגין השתתפותו או חוסר יכולתו הטכנית להשתתף בתחרות (החברה אינה אחראית לתקינות אתר פייסבוק או תקלות שעשויות להיות וכיוב').

4.      כל משתתף בתחרות מתחייב לפעול על פי תקנות זה ובהתאם להוראות כל דין בכל הנוגע להגנה על זכויות יוצרים, איסור לשון הרע, הגנה על הפרטיות וכל היבט חוקי אחר שיכול להיות קשור להשתתפות בתחרות. תמונות בעלות אופי מיני ו/או אלים ו/או העלולות לפגוע בפרטיותו ו/או בשמו הטוב של אדם ייחשבו כפסולות מראש.

5.      משתתף שנרשם לתחרות עושה זאת על אחריותו הבלעדית. כל משתתף מתחייב לשפות את החברה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) שייגרמו לחברה כתוצאה מתביעות של צדדים שלישיים כלפיה שעילתן במעשה ו/או מחדל אסורים מצד המשתתף ו/או בכלל.

6.      הוראות התקנון תגברנה על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר התחרות.

7.      החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת. כל שינוי יחייב מרגע פרסומו.

8.      החברה תהיה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תקופת התחרות (כל תחרות), או לבטלה לחלוטין. הודעה על כל שינוי בתחרות  תפורסם בעמוד החברה בפייסבוק.

9.      הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד.

10.  המשתתף מצהיר כי קרא את התקנון, כי הבין את הוראותיו והוא מקבל על עצמו את כל תנאי התחרות כמפורט בתקנון.

11.  המשתתף מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו, שהחברה תוכל לעשות שימוש בפרטים המזהים שמסר במסגרת השתתפותו בתחרות, לצורכי משלוח עדכונים, מידע פרסומי, מידע שיווקי וכד'. במידה והמשתתף אינו מעוניין בכך, עליו להודיע על כך בכתב לחברה.

 

הגעתם עד פה ועוד לא דיברנו?
השאירו עכשיו את הפרטים ואנחנו נתאם לכם פגישה עם מומחה ארגון החתונות שלנו
סגירה
יאללה מתחילים
נגישות
הגדלת טקסט
ניגודיות גבוהה
ניגודיות הפוכה
פונט קריא
ניווט מקלדת
כיבוי ואיפוס מערכת
מערכת נגישות MAGMA